ศบค. แถลง เลื่อนเปิดประเทศ เป็น 15 ต.ค. เที่ยวได้แบบไม่ต้องกักตัว

ศบค. แถลง เลื่อนเปิดประเทศ เป็น 15 ต.ค. เที่ยวได้แบบไม่ต้องกักตัว

เปิดประเทศ 15 ตุลาคม- เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 64 มีรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด  -19 เลื่อนการเปิดประเทศจากวันที่ 1 ต.ค.64 เป็นวันที่ 15 ต.ค.64 โดยสาเหตุการเลื่อนเปิดเนื่องจากการฉีดวัคซีนในกรุงเทพยังไม่ครบตามเป้าหมาย การเปิดประเทศครั้งนี้เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัว จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ 

การเปิดกรุงเทพฯ ครั้งนี้ จะเป็นการเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้ทั่วทั้งจังหวัด 

ไม่เหมือนพื้นที่นำร่องอื่นๆ ที่เปิดเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญเท่านั้น สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ภายในคลิป ในส่วนเรื่องการฉีดวัคซีนนายกรัฐมนตรีกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการในท้องที่ดูแลให้ประชาชนได้ฉีดวัคซีนให้มากที่สุด โดยเฉพาะลูกจ้างแรงงานต้องดูแลให้ทั่วถึง เพราะเป็นกำลังสำคัญในการผลิต

หากสามารถดำเนินการได้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการต่างประเทศ เกิดการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ฝากให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ กำหนดมาตรการดูแลลูกจ้าง และครอบครัวของลูกจ้าง ส่วนตัวแล้ว นายกรัฐมนตรีไม่พอใจกับยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 พร้อมให้ความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะทำอย่างเต็มที่ในการจัดหาวัคซีนให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้ฉีดวัคซีนมากที่สุด

นายกรัฐมนตรีฝากให้ภาคอุตสาหกรรมคำนึงถึงภาวะโลกร้อน ขอให้ปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น และฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งสำรวจแก้ไขปัญหาการเกษตรจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจต่อเกษตรกร นำวิธีการทำเกษตรแบบใหม่ เพื่อลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร

โดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกสินค้าเกษตรจะต้องปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง ขอให้เร่งดำเนินการรับรองเอกสารสิทธิ์ในการเพาะปลูกให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันแกัไขปัญหาการกีดกันสินค้าในอนาคต

ในส่วนโครงการ Factory Sandbox นายกรัฐมนตรีรู้สึกสบายใจต่อมาตรการการดำเนินงานของโรงงานขนาดใหญ่ แต่เป็นห่วงกังวลต่อการดำเนินการสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก ยืนยันรัฐบาลพร้อมสนับสนุนขยายการดำเนินโครงการ Factory Sandbox ให้มากขึ้น เพื่อฟื้นเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย และสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน

ราชกิจจาฯ ประกาศจดทะเบียน มูลนิธิคณะก้าวหน้า – ‘ธนาธร’ เป็นประธาน

ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศถึงการขึ้นทะเบียนจัดตั้ง มูลนิธิคณะก้าวหน้า – ส่งเสริมการสร้างค่านิยมประชาธิปไตย โดยมี ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นประธานมูลนิธิ  วันนี้ (17 ก.ย. 2564) – ราชกิจจานุเบกษา ได้ทำการประกาศถึงการจดทะเบียนจัดตั้ง มูลนิธิคณะก้าวหน้า โดยมีจุดประสงค์เพิ่อส่งเสริม – สร้างค่านิยมประชาธิปไตย ผ่านการสนับสนุนการศึกษาด้านต่าง ๆ ซึ่งมีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นประธานมูลนิธิ 

เนื้อหาของประกาศดังกล่าวนั้นมีด้วยกันดังนี้ ด้วย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิคณะก้าวหน้า ต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย ด้านสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และอื่น ๆ

ส่งเสริมการแปลหนังสือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย เผยแพร่ความรู้หรือผลงานการศึกษาวิจัยด้านสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และอื่น ๆ ให้แพร่หลายแก่ประชาชน ส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ดำเนินกิจกรรมค่ายศึกษาอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตย

ส่งเสริมและให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ยากไร้ ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาทุกประเภท ทั้งนี้ ทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนแรกเริ่มเป็นเงินสด จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และมีคณะกรรมการดำเนินงานดังรายนามต่อไปนี้

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ

นายชํานาญ จันทร์เรือง รองประธานกรรมการ

นายพงศกร รอดชมภู รองประธานกรรมการ

นายสุรชัย ศรีสารคาม รองประธานกรรมการ

นายปิยบุตร แสงกนกกุล กรรมการ

น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการ

นายเดชรัต สุขกําเนิด กรรมการ

นายสุนทร บุญยอด กรรมการ

นายชัน ภักดีศรี กรรมการ

นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กรรมการ

นายไกลก้อง ไวทยการ กรรมการ

น.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการและเหรัญญิก

น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ กรรมการและเลขานุการ

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีคําสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิรายนี้แล้ว เลขทะเบียน ลําดับที่ กท 3181 ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.2564 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 115 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป