สินเชื่อ ออมสิน 300,000 บาท สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เช็กเงื่อนไขและคุณสมบัติได้ที่นี่

สินเชื่อ ออมสิน 300,000 บาท สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เช็กเงื่อนไขและคุณสมบัติได้ที่นี่

จัดมาให้แล้วธนาคารออมสินปล่อย สินเชื่อ ออมสิน 300,000 บาท เรื่องที่ควรรู้สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารออมสิน ลงทุนเพื่อต่อยอด สร้างงาน สร้างรายได้ ถูกใจมนุษย์เงินเดือน โครงการปล่อยสินเชื่อจาก ธนาคารออมสิน กู้เงินออมสิน 50,000-300,000 บาท กับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ดอกเบี้ย 3.99% ตลอดปี ยังขอกู้ได้จนถึง 30 กันยายน 2565 นี้ หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

ธนาคารออมสิน จัดทำโครงการ “สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ” 

วงเงิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุน โดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติวงเงินชดเชยความเสียหายจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อโครงการทั้งหมดเพื่อผลักดันความสำเร็จในการช่วยเหลือ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ใช้เสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ

สินเชื่อ ออมสิน 300,000 บาท สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ จากธนาคารออมสิน คืออะไร ?

โครงการดี ๆ จากธนาคารออมสิน ใหกู้ได้สูงสุด 300,000 บาท สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ ซึ่งต้องไม่เป็นการนำไป Refinance สินเชื่อเช่าซื้อ และบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร สินเชื่อ ออมสิน 300,000 บาท สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ออมสิน

ทางธนาคารออมสิน ได้ออกกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร สินเชื่อ ออมสิน 300,000 บาท สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ของผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นกู้สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการแน่นอน

ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ, ผู้ประกอบการรายย่อย, ผู้ประกอบการขนาดเล็ก, ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

ผู้เริ่มประกอบอาชีพ, ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย, ตัดผม เป็นต้น และผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ, เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่, รถตู้สาธารณะ, รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่นๆ ตามประเภทของอาชีพ

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

เอกสารประกอบการขอกู้ สินเชื่อ ออมสิน 300,000 บาท สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ มีอะไรบ้าง ?

ในการกู้สินเชื่อสร้างสร้างอาชีพ จากธนาคารออมสิน ผู้กู้ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

บัตรประชาชนผู้ขอกู้

ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้

ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง)

ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง)

ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ (ฉบับจริง) และรูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์ สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ (ฉบับจริง) / เอกสารประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ของธุรกิจแฟรนไชส์ (ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารตาม Link นี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารในการยื่นขอกู้) /รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน ทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ ของสถานประกอบการ และรูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

หลักประกันการกู้เงิน สินเชื่อ ออมสิน 300000 บาท สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ออมสิน

สำหรับหลักประกันการกู้เงินของ สินเชื่อออมสิน 300,000 บาท สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ มีรายละเอียดและเงื่อนไขที่ควรทราบตามนี้

กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

กรณีวงเงินกู้เกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป